Dark Desires

Dark Alternative, Music Podcast by Makarova. Date: 13th July, 2015. “Schwarze szene” [STALINGRAD CALLING v1.0]

[#gothic, #makarova, #goth, #gothicrock, #schwarzeszene]

[02:11:53; 320 kbps; 301 MB; v1.0]